Ergonomi

Ergonomi&Rehab hjälper till att skapa en lönsam miljö på er arbetsplats. Att arbeta för god hälsa på arbetsplatsen vid utformning av arbetsplatser, hur arbetsmoment utförs osv hänger ihop med och bidrar till att utveckla och effektivisera verksamheten. Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare finns med och är delaktiga i arbetet då båda har ansvar för ergonomin. Därför arbetar vi aktivt med att öka kunskapen om hur människokroppen påverkas, hur man ska använda sin kropp och verktyg för att förebygga risker som kan medföra negativ påverkan på hälsan och därmed också på produktiviteten. De tjänster vi har anpassas givetvis efter kundens behov.

Vi har lång erfarenhet av ergonomiskt arbete i många olika branscher och arbetsplatser. Ergonomi kring dataarbetsplatsen exempelvis med arkitekter, är ett stort arbetsområde och ett område där det finns stora möjligheter att bidra till förbättringar för att undvika besvär som beror på det ensidiga och statiska muskelarbetet. Det långvariga stillasittandets inverkan på förekomsten av flera av de stora folksjukdomarna är föremål för en omfattande forskning. Stillasittandet har ökat markant i och med våra ändrade levnadsvanor, både på arbetsplatsen och privat. Att kunna bidra till att minska stillasittandet och att öka de lågintensiva vardagsaktiviteterna känns som en mycket viktig faktor för oss att arbeta med. De psykosociala aspekterna och stressrelaterade besvär är faktorer som vi också arbetar med.

Exempel på andra arbetsmiljöer som verkar inom är tillverkningsindustri, lager, restaurang, detaljhandeln där det ofta kan förekomma ensidiga arbetsställningar, tunga lyft och i vissa fall hanterande av vibrerande verktyg. Vård/omsorg och förskolemiljöer är också aktuella områden där den fysiska miljön kan vara svår att hantera. Hjälp finns att få!
När vi hjälper er med ergonomi så startar vi i regel med en kartläggning, det kan vara per grupp eller för en enskild person. Vi gör åtgärder direkt på plats och/eller föreslår åtgärder. En viktig åtgärd är att skapa förståelse och ge kunskap till såväl den enskilde som arbetsledning som planerare. Uppdraget dokumenteras skriftligt och blir ett bidrag till det Systematiska Arbetsmiljö Arbetet.